top of page

Wat verstaan we onder co-teaching?


Co-teaching kan worden beschouwd als een waardenbewust pedagogisch en didactisch onderwijsconcept dat zich richt op het realiseren van inclusiever onderwijs (Fluijt, 2022). Effectieve co-teaching reduceert labeling en stigmatisering van leerlingen omdat door de gezamenlijke aanpak van het lesgeven en de adaptieve manier van lesgeven de kans op insluiten in de klassenomgeving toeneemt (Chitiyo & Brinda, 2018; Cramer, 2010). Als gevolg van een succesvol werkklimaat in de klas verhoogt het gevoel van belonging (Pesonen, Rytivaara, Palmu, & Wallin, 2020), waardoor er een veilige omgeving ontstaat waarin onderwijskundige uitdagingen kunnen worden getackeld en gevoelige onderwerpen worden besproken (Blanton & Perez, 2011).

We omschrijven de intentie en werkwijze van co-teaching als volgt:

“Meerdere onderwijsprofessionals werken op gestructureerde wijze samen, gedurende een langere periode, op basis van een gedeelde visie en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.” (Fluijt, Struyf, & Bakker, 2016, Fluijt, 2018).

De professionalisering

Drie bouwstenen:

1. Co-teachers als samenwerkende professionals

• Je leert hoe je optimaal kunt samenwerken;

2. Co-teaching en inclusieve pedagogiek

• Je leert hoe je samen kunt werken aan een groep waarin elk kind zich gehoord en gezien voelt;

3. Co-teaching en inclusieve didactiek

• Je leert hoe je samen onderwijs kunt ontwerpen waaraan alle leerlingen kunnen deelnemen.

Kenmerkend voor de professionalisering

  • Leren door doen: toepassen in de praktijk
  • 10 bijeenkomsten van 3 uur, begeleiding professionele leergemeenschap, ondersteuning management
  • Evidence-informed
  • Leerteam met persoonlijke begeleiding
  • Combi aanbod- en vraaggestuurd, keuze uit 40 leeractiviteiten
bottom of page